Regulamin aplikacji OpenApp


 1. Wprowadzenie

Zdajemy sobie sprawę, że regulaminy nie są najprzyjemniejszą lekturą do czytania. Warto jednak zapoznać się z tym dokumentem, aby wiedzieć:

 • czego Użytkownik może oczekiwać od OpenApp,
 • jakie są zasady korzystania z Aplikacji i Portfela OpenApp (który w języku prawnym nazywa się „Instrumentem Płatniczym”),
 • w jaki sposób będą rozwiązywane problemy i spory,
 • jakie obowiązki ma użytkownik Aplikacji.
 1. Dostawca usług

Podmiot, z którym Użytkownik zawiera Umowę, to:

OpenApp Pay Sp. z o.o. zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie (KRS: 0000842899; NIP: 9512501827), ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa (dalej jako: „OpenApp” lub „Spółka”).

Spółka jest Małą Instytucją Płatniczą („MIP”), wpisaną do rejestru instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem MIP132/2022. Instytucją sprawującą nadzór nad działalnością OpenApp w zakresie świadczenia Płatności jest Komisja Nadzoru Finansowego.

 1. Używane definicje

Poniżej znajduje się lista pojęć, które mają określone znaczenie, zaś ich znajomość ułatwi zrozumienie całego dokumentu:

Partnerprzedsiębiorca prowadzący sklep internetowy, który umożliwia zakupy w swoim sklepie z wykorzystaniem Aplikacji
Aplikacjaaplikacja mobilna OpenApp, instalowana na telefonie komórkowym, umożliwiająca dokonywanie zakupów oraz korzystanie z innych funkcjonalności, o których mowa w Regulaminie
Autoryzacja
zgoda Użytkownika na wykonanie Płatności potwierdzana za pomocą tego samego mechanizmu weryfikacji, który Użytkownik wykorzystuje do odblokowywania swojego telefonu (np. PIN, face ID, touch ID)
BOKbiuro obsługi klienta
Instrument Płatniczyzasady określone przez OpenApp wykorzystywane przez Użytkownika w ramach Aplikacji do dokonania płatności. Instrumentami Płatniczymi są: Portfel OpenApp, Portfel dla Dzieci oraz Portfel Współdzielony
Konto Użytkownikaindywidualne konto Użytkownika w Aplikacji, unikalnie połączone z jego numerem telefonu
Płatnośćpłatność za towary i usługi nabywane od Partnerów, transfer między Portfelami Użytkowników, transfer środków na rachunek bankowy
Umowaumowa pomiędzy Użytkownikiem a OpenApp, która określa zasady świadczenia przez OpenApp usług opisanych w Regulaminie zawierana na czas nieokreślony
Portfelportfel umożliwiający realizację płatności w ramach Aplikacji
Portfel dla DzieckaPortfel współdzielony z jedną osobą w wieku poniżej 13 lat. Za wszystkie Płatności dokonywane z tego Portfela odpowiedzialność ponosi Opiekun prawny
Portfel WspółdzielonyPortfel współdzielony przez kilku Użytkowników, z których każdy jest uprawniony do korzystania z Portfela na warunkach określonych w Regulaminie
Opiekun prawnyprzedstawiciel ustawowy, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych, którym może być: rodzic, opiekun prawny lub kurator osoby w wieku poniżej 18 lat
Polityka prywatnościzasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników w Aplikacji
Regulaminten regulamin
Reklamacjazgłoszenie skierowane do OpenApp, w którym Użytkownik informuje o problemie związanym z usługami OpenApp
Weryfikacja tożsamościpotwierdzenie tożsamości Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Aplikacji
Kod QRkod graficzny, który jest skanowany lub element graficznego interfejsu w Aplikacji mobilnej
Użytkownikosoba, która posiada Konto Użytkownika w Aplikacji, czyli osoby poniżej 18 lat, które uzyskały zgodę Opiekuna prawnego oraz osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
Zlecenie Płatniczeskierowane do OpenApp oświadczenie Użytkownika zawierające polecenie wykonania określonej Płatności
 1. Konto Użytkownika
  • Konto Użytkownika jest unikalnie przypisane do numeru telefonu.
  • Proces aktywacji Konta Użytkownika wymaga:
   • pobrania Aplikacji na telefon komórkowy;
   • podania numeru telefonu i jego weryfikacji z wykorzystaniem kodu weryfikacyjnego;
   • podania adresu email i jego weryfikacji z wykorzystaniem kodu weryfikacyjnego;
   • podania nazwy Użytkownika, która będzie widoczna w Aplikacji dla innych Użytkowników Aplikacji
   • potwierdzenia wieku Użytkownika;
   • złożenia przez Użytkownika oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu oraz Polityki prywatności.
  • W przypadku osób w wieku poniżej 18 lat, aktywacja Konta Użytkownika dodatkowo wymaga zgody Opiekuna prawnego na zawarcie Umowy (poprzez zeskanowanie kodu QR wyświetlonego w procesie aktywacji Konta Użytkownika).
  • W przypadku osób w wieku poniżej 13 lat, Umowę z OpenApp zawiera bezpośrednio Opiekun prawny, który wyraża jednocześnie zgodę na to, aby w momencie ukończenia przez tego Użytkownika 13 roku życia, Użytkownik ten samodzielnie zawarł Umowę z OpenApp. Będzie to skutkowało:
   • koniecznością zaakceptowania Regulaminu przez tego Użytkownika ora
   • zmianą Portfela dla Dziecka na Portfel.
  • Osoby, które w procesie aktywacji Konta Użytkownika podadzą błędną datę urodzenia i będą potrzebowały ją zmienić, muszą skontaktować się w tym celu z BOK.
  • Do zawarcia Umowy i wydania Portfela dochodzi z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia w Aplikacji OpenApp utworzenia Konta Użytkownika.
  • Istnieje wymagany limit środków, które mogą być zgromadzone w ramach Portfela, Portfela Współdzielonego i Portfela dla Dziecka w danym momencie. Informacja o aktualnych limitach jest dostępna w Aplikacji. W sytuacji, kiedy nastąpi zasilenie Portfela kwotą powodującą przekroczenie limitu, OpenApp może zwrócić nadwyżkę na rachunek bankowy lub kartę płatniczą wykorzystaną do zasilenia Portfela.
  • Założenie i korzystanie z Konta Użytkownika OpenApp jest bezpłatne.
 1. Portfel OpenApp:
  • Portfel umożliwia dokonywanie Płatności.
  • Z Portfela mogą korzystać osoby, które ukończyły 13 rok życia.
  • Użytkownik, korzystając z dostępnych w Aplikacji metod płatności, może w dowolnym czasie zasilić Portfel lub dokonać zwrotu środków pieniężnych na wskazany przez siebie rachunek bankowy.
  • Zasilenie Portfela OpenApp oraz zwrot środków może nastąpić z rachunku bankowego prowadzonego przez banki posiadające zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (wszystkie banki detaliczne działające w Polsce).
  • Walutą obsługiwaną przez OpenApp za dokonywane Płatności jest waluta polska (PLN).
  • W przypadku zasilenia Portfela za pomocą przelewu bankowego podany odbiorca przelewu musi być Użytkownikiem konta (zgodność imienia i nazwiska). W przypadku rozbieżności tych danych OpenApp zastrzega sobie prawo do zwrotu zasilenia do jego nadawcy.
  • W celu dalszego korzystania z Portfela, najpóźniej po przekroczeniu salda Portfela, tj. kwoty w wysokości 600,00 PLN lub przy jednorazowej Płatności kwoty w wysokości 150,00 PLN, Użytkownik zostanie poproszony o zweryfikowanie swojej tożsamości, do czego OpenApp jest zobowiązany na gruncie przepisów prawa, w tym przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  • Weryfikacja tożsamości nastąpi przy wykorzystaniu bezpiecznego narzędzia potwierdzania tożsamości, np. mojeID (www.mojeid.pl) lub innych dostępnych w Aplikacji narzędzi. W ramach funkcjonalności mojeID lub innych narzędzi potwierdzenia tożsamości może nastąpić pobranie i uwierzytelnienie danych osobowych Użytkownika, w tym m.in. imienia, nazwiska, numeru PESEL, obywatelstwa, numeru i serii dokumentu tożsamości. W procesie weryfikacji tożsamości, Użytkownik musi również udzielić informacji w zakresie statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
  • Jeżeli weryfikacja tożsamości Użytkownika nie będzie możliwa lub Użytkownik nie wyrazi zgody na weryfikację, lub jeżeli okaże się w wyniku weryfikacji, że dalsze świadczenia Usług nie jest możliwe w świetle przepisów prawa, OpenApp może odmówić dalszego świadczenia usług, w tym zablokować możliwość korzystania z Portfela oraz rozwiązać Umowę w trybie przewidzianych w tym Regulaminie, o czym OpenApp powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  • W przypadkach wynikających z Regulaminu lub przepisów prawa (np. w wyniku postępowania komorniczego czy decyzji sądu), a także w przypadku konieczności zapewnienia bezpieczeństwa Portfela, OpenApp może dokonać blokady środków zgromadzonych w Portfelu lub odmówić realizacji Płatności.
  • Dodatkowo OpenApp ma prawo do odmowy wykonania Płatności w przypadku stwierdzenia lub powzięcia istotnej wątpliwości co do poprawności lub autentyczności złożonego Zlecenia Płatniczego lub tożsamości Użytkownika.
  • OpenApp poinformuje Użytkownika o blokadzie środków lub blokadzie Portfela w Aplikacji w najbliższym możliwym terminie, chyba, że poinformowanie takie jest niedopuszczalne z mocy przepisów prawa. W wypadu blokady Portfela, do czasu wyjaśnienia przyczyny blokady, środki pieniężne Użytkownika pozostają również zablokowane.
  • Użytkownik ma prawo do dokonania za pomocą Aplikacji zmiany indywidualnych ustawień w zakresie: adresu e-mail służącego do komunikacji z OpenApp, numeru telefonu. Dokonanie zmian może być powiązane z koniecznością dodatkowego uwierzytelnienia się.
  • Prowadzenie Portfela OpenApp jest bezpłatne.
 1. Portfel Współdzielony
  • Każdy Użytkownik w wieku powyżej 13 lat może utworzyć Portfel Współdzielony.
  • Użytkownik tworzący Portfel Współdzielony staje się jego administratorem (właścicielem).
  • Tylko właściciel Portfela może:
   • przenieść funkcję administratora na innego Użytkownika;
   • usunąć Portfel Współdzielony.
  • Każdy Użytkownik Portfela Współdzielonego może korzystać ze wszystkich zgromadzonych na nim środków bez względu na to, który Użytkownik dokonał jego zasilenia.
  • W momencie usunięcia Portfela Współdzielonego przez właściciela pozostali Użytkownicy tego Portfela otrzymają powiadomienie o usunięciu wraz z informacją o możliwości pobrania przez nich historii płatności w ciągu kolejnych 48 godzin.
  • Prowadzenie Portfela Współdzielonego jest bezpłatne.
 1. Portfel dla Dziecka
  • Właścicielem Portfela dla Dziecka jest Opiekun prawny osoby w wieku poniżej 13 lat.
  • Opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie działania osoby w wieku poniżej 13 lat, w tym za zrealizowane Płatności, jak za swoje własne.
  • Portfel dla Dziecka może założyć Opiekun prawny, który staje się jego właścicielem.
  • Tylko właściciel Portfela dla Dziecka może zaprosić innych Użytkowników w wieku powyżej 13 roku życia.
  • Tylko właściciel Portfela dla Dziecka jest uprawniony do kontaktu oraz składania Reklamacji do OpenApp, a także usunięcia Portfela.
  • Jedynym Użytkownikiem uprawnionym do korzystania z Usługi Zamawiam i Płacę z Portfela dla Dziecka jest osoba w wieku poniżej 13 lat.
  • Prowadzenie Portfela dla Dziecka jest bezpłatne.
 1. Usługa „Zamawiam i płacę”
  • Usługa umożliwia zakup produktów lub usług z wykorzystaniem Kodu QR znajdującego się w sklepie internetowym.
  • Do poprawnego działania usługi, Użytkownik musi udzielić zgody na dostęp do aparatu w telefonie.
  • W ramach usługi, Użytkownik może:
   • wybrać i zmienić metodę dostawy zgodną z ofertą sklepu internetowego;
   • zawnioskować o wystawienie faktury;
   • wpisać kod rabatowy dostępny w danym sklepie internetowym;
   • wybrać i zmienić metodę płatności zgodną z ofertą OpenApp.
  • Usługa umożliwia realizację zamówień anonimowych poprzez nieprzekazywanie jakichkolwiek danych Użytkownika do Partnera lub operatora logistycznego w sytuacji, kiedy wybrana metoda dostawy i wymagania Partnera na to pozwalają.
  • W przypadku transakcji anonimowych, OpenApp generuje unikalny, anonimowy adres email przypisany do Użytkownika i Partnera, który jest wykorzystywany do komunikacji z Użytkownikiem. OpenApp przesyła wiadomości Partnera do Użytkownika bez jakiejkolwiek jej modyfikacji. OpenApp może wykorzystywać wiadomości wysyłane przez Partnera do aktualizacji statusu zamówienia w Aplikacji.
  • Korzystanie z usługi jest bezpłatne.
 1. Usługa „Przelew do Aplikacji”
  • Usługa umożliwia transfer środków pomiędzy Użytkownikami z wykorzystaniem Portfela lub Portfela Współdzielonego;
  • Korzystanie z usługi jest bezpłatne.
 1. Usługa „Płatność rachunków”
  • Usługa umożliwia dokonanie Płatności za rachunki na rzecz Partnerów (np. na rzecz dostawców prądu, usług telekomunikacyjnych, itp.), z wykorzystaniem Aplikacji.
  • Usługa umożliwia:
   • jednorazową Płatność za rachunek po zeskanowaniu kodu QR umieszczonego na rachunku (fakturze) jej wystawcy (Partnera);
   • aktywację i dezaktywację w dowolnym momencie automatycznego przesyłania faktur bezpośrednio do Aplikacji wraz z możliwością ich automatycznej zapłaty.
  • Informacja o dokonanej Płatności jest przekazywana do Partnera (wystawcy rachunku) zazwyczaj w ciągu kilku minut.
 1. Zobowiązania naszych Użytkowników i zasady bezpieczeństwa:
  • Korzystanie z Aplikacji jest możliwe tak długo jak Użytkownik przestrzega praw zapisanych w tym Regulaminie i nie działa na szkodę OpenApp, w szczególności: nie narusza własności intelektualnej, nie próbuje łamać zabezpieczeń systemów informatycznych, działa zgodnie z prawem i nie narusza dobrego imienia OpenApp.
  • Użytkownik jest zobowiązany do nieudostępniania Aplikacji oraz Portfela osobom nieuprawnionym, a także do ochrony swoich danych uwierzytelniających,
  • Użytkownik nie może wprowadzać lub przekazywać za pośrednictwem Aplikacji lub Portfela treści o charakterze, które zawierają lub mogą zawierać treści o charakterze bezprawnym.
  • W celu zabezpieczenia się przed wymienionymi wyżej zagrożeniami zaleca się ostrożne i odpowiedzialne korzystanie z treści dostarczanych za pośrednictwem sieci Internet oraz stosowanie środków gwarantujących bezpieczeństwo (np. skomplikowane hasła, aktualizacja oprogramowania, nieotwieranie treści o niewiadomym pochodzeniu).
  • Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem Aplikacji lub Portfela należy zgłaszać do BOK w formie elektronicznej pod adresem: kontakt@open-app.com.
 1. Dostępność usług
  • OpenApp ma prawo do dokonywania niezbędnych przerw w dostępie do Usług w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi. OpenApp dokłada wszelkich starań, aby przerwy, o których mowa wyżej, były jak najkrótsze i najmniej uciążliwe dla Użytkownika.
  • O przerwie w dostępie do świadczonych Usług OpenApp poinformuje Użytkownika w Aplikacji.
 2. Szczególne zasady bezpieczeństwa dotyczące Portfela
  • W przypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia, nieuprawnionego użycia lub dostępu do Portfela albo utraty, kradzieży, przywłaszczenia telefonu komórkowego z zainstalowaną Aplikacją, Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt:
   • na adres mailowy kontakt@open-app.com.
  • Z zastrzeżeniem lit. c. – g. poniżej, w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej, niewykonanej lub nienależycie wykonanej Płatności, OpenApp jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej Płatności lub po dniu otrzymania zgłoszenia, o którym mowa pod lit. a. powyżej, zwrócić Użytkownikowi kwotę takiej Płatności, z wyjątkiem przypadku gdy OpenApp ma uzasadnione i udokumentowane podstawy, aby podejrzewać oszustwo i poinformuje o tym właściwe organy powołane do ściągania przestępstw. Zwrot następuje poprzez uznanie na Portfel lub kartę wykorzystaną w procesie Płatności.
  • Do momentu zgłoszenia, o którym mowa pod lit. a. powyżej, Użytkownik odpowiada za nieautoryzowane Płatności do kwoty stanowiącej równowartość 50 euro, przeliczonej według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu dokonania Płatności, jeżeli nieautoryzowana Płatność jest skutkiem posłużenia się Instrumentem Płatniczym lub telefonem komórkowym z zainstalowaną Aplikacją utraconym, skradzionym lub przywłaszczonym, z zastrzeżeniem postanowień lit. g. poniżej.
  • Użytkownik ponosi również odpowiedzialność w pełnej wysokości za nieautoryzowane Płatności, do których doprowadził umyślnie albo w wyniku rażącego niedbalstwa.
  • Od momentu zgłoszenia, o którym mowa pod lit. a. powyżej OpenApp przejmuje odpowiedzialność za nieautoryzowane Płatności, chyba, że Użytkownik doprowadził do nich umyślnie. Jeśli dokonanie zgłoszenia nie jest możliwe z przyczyn leżących po stronie OpenApp, OpenApp również przejmuje odpowiedzialność za nieautoryzowane Płatności, chyba, że Użytkownik doprowadził do nich umyślnie.
  • Jeśli OpenApp nie wymaga silnego uwierzytelnienia Użytkownika, nie ponosi on odpowiedzialności za nieautoryzowane Płatności, chyba, że działał umyślnie.
  • Postanowień lit. c) powyżej nie stosuje się, jeżeli:
   • Użytkownik nie miał możliwości stwierdzenia utraty, kradzieży lub przywłaszczenia Instrumentu Płatniczego z zainstalowaną Aplikacją przed wykonaniem Płatności, chyba że działał umyślnie;
   • utrata Instrumentu Płatniczego z zainstalowaną Aplikacją przed wykonaniem Płatności została spowodowana działaniem lub zaniechaniem ze strony pracownika OpenApp, podwykonawcy lub współpracownika OpenApp.
  • W przypadku niedokonanej lub nienależycie dokonanej Płatności OpenApp podejmuje na wniosek Użytkownika działania w celu prześledzenia Płatności i powiadomi Użytkownika o ich wyniku. Wniosek i powiadomienie następują na zasadach określonych w pkt 14 Regulaminu.
  • W razie wystąpienia oszustwa przy wykorzystaniu Aplikacji lub Portfela lub podejrzenia jego wystąpienia, lub wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa, OpenApp niezwłocznie, nie później niż w ciągu 4 godzin od wykrycia tego rodzaju zdarzenia, powiadomi Użytkownika o tym fakcie wraz ze wskazaniem dostępnych środków, które możesz podjąć w celu ograniczenia negatywnych skutków takiego zdarzenia. Powiadomienie następuje w Aplikacji lub drogą mailową.
  • Relacje między Użytkownikami a Partnerami (sklepami)
  • Warunki współpracy pomiędzy Użytkownikami a Partnerami regulowane są na podstawie odrębnej umowy zawieranej podczas korzystania z usługi „Zamawiam i płacę” przez oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu sklepu internetowego oraz jego polityki prywatności.
  • OpenApp nie jest stroną tej umowy i nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte jej wykonanie przez sklep (Partnera).
 1. Realizacja Płatności za pośrednictwem Portfela
  • Warunkiem dokonania przez Użytkownika Płatności Instrumentem Płatniczym jest posiadanie wystarczającej wartości środków pieniężnych powiązanych z tym Instrumentem Płatniczym.
  • W celu dokonania Płatności przy użyciu Instrumentu Płatniczego Użytkownik powinien Autoryzować Płatności. Wykonanie płatności może wymagać dodatkowego silnego uwierzytelnienia Użytkownika, każdorazowo, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.
  • Autoryzacja Płatności oznacza jednoznaczną zgodę na rozliczenie Płatności i poniesienie jej kosztów. Płatności dokonane w sposób wskazany powyżej są nieodwołalne i nieodwracalne od chwili otrzymania przez OpenApp informacji o Autoryzacji.
  • Płatność zostanie zrealizowana najpóźniej do końca następnego dnia roboczego od otrzymania przez OpenApp prawidłowego Zlecenia Płatniczego danej Płatności.
  • Po wykonaniu Płatności OpenApp dostarczy Użytkownikowi pocztą elektroniczną, wiadomościami SMS lub komunikatami push, informacje umożliwiające zidentyfikowanie Płatności i jej kwoty, a także informacje o podjętych lub nieudanych próbach wykonania Płatności w celu umożliwienia Użytkownikowi wykrycia przypadków Płatności nieautoryzowanych.
 1. Rozwiązywanie problemów (Reklamacje)
  • Użytkownik ma prawo do:
   • odpowiedniej jakości świadczenia usług;
   • udostępnienia mu możliwości rozwiązywania problemów – zgłoszenia Reklamacji.
  • W przypadku, jeżeli Użytkownik ma wątpliwości dotyczące historii Płatności, a w szczególności w sytuacji, gdy nie zaakceptował dokonanej Płatności, może złożyć Reklamację w terminie 13 miesięcy od dnia dokonania Płatności lub od dnia, w którym Płatność miała być dokonana. Po tym terminie roszczenia Użytkownika względem OpenApp z tytułu nieautoryzowanych, niedokonanych lub nienależycie dokonanych Płatności wygasają, zaś Reklamacja pozostanie bez rozpoznania.
  • Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko Użytkownika, numer telefonu oraz adres e-mail; informacje dotyczące reklamowanej Płatności i zaistniałego zdarzenia. OpenApp zastrzega prawo do poproszenia o dodatkowe informacje, dotyczące reklamowanej Płatności.
  • Użytkownik może zgłosić reklamację w formie:
  • pisemnie w formie elektronicznej – wysyłając e-maila na adres kontakt@open-app.com lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.open-app.com.
  • OpenApp odpowiada na reklamacje drogą mailową w terminie 15 dni, z zastrzeżeniem, że jeżeli sprawa okaże się wyjątkowo skomplikowana lub jej rozwiązanie będzie uzależnione od działania innych, zewnętrznych partnerów – termin ten może być wydłużony do 35 dni a Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany drogą mailową.
 1. Zmiana postanowień Regulaminu
  • Regulamin może być zmieniony z ważnych przyczyn, do których należą:
   • wprowadzenie nowych lub uchylenie bądź zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym Instrumentu Płatniczego lub świadczonych Usług,
   • rozszerzenie zmiany lub ograniczenie funkcjonalności Usług, zmiany zasad korzystania z Usług przez Użytkownika, wprowadzenie nowych usług, rezygnacja z wykonywania niektórych czynności będących przedmiotem Usług świadczonych na rzecz Użytkownika w ramach Umowy;
   • konieczność dostosowania Umowy do wymogów związanych z ochroną konsumentów;
   • wydanie orzeczeń sądów albo decyzji, rekomendacji lub zaleceń Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego lub innych organów administracji publicznej wpływających na postanowienia Umowy lub Regulaminu.
  • Użytkownik o zmianie Regulaminu zostanie powiadomiony nie później niż na dwa (2) miesiące przed proponowanym dniem wejścia w życie zmiany, wraz z podaniem informacji o przyczynie zmiany, możliwości i terminie złożenia przez Użytkownika na piśmie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy bądź zgłoszenia sprzeciwu wobec tej zmiany.
  • Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu w Aplikacji w drodze komunikatu push oraz poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na Koncie Użytkownika, którą Użytkownik będzie mógł przesłać na swój adres email.
  • Jeśli przed proponowanym dniem wejścia w życie zmiany Użytkownik:
   • nie wypowie na piśmie Umowy lub nie złoży sprzeciwu – uznaje się, że zmiana została przyjęta i obowiązuje od dnia wejścia w życie zmiany;
   • złoży wypowiedzenie Umowy – rozwiązanie Umowy następuje ze skutkiem od dnia poinformowania Użytkownika o zmianie, bez ponoszenia opłat;
   • zgłosi sprzeciw wobec tych zmian, ale nie wypowie Umowy – Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.
 1. Odstąpienie od Umowy, wypowiedzenie i rozwiązanie Umowy
  • Użytkownik ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zawarcia, tj. od dnia otrzymania potwierdzenia utworzenia Konta Użytkownika, bez podania przyczyny. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu. Do zachowania terminu wypowiedzenia wystarczające jest wysłanie pocztą pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem wskazanego terminu (data stempla pocztowego) lub złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w formie wiadomości e-mail.
  • Odstąpienie od Umowy, o którym mowa powyżej, nie będzie skuteczne względem tych Płatności, które zostały zrealizowane.
  • Rozwiązanie Umowy może nastąpić na skutek wypowiedzenia przez Użytkownika lub OpenApp.
  • Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Umowy w każdej chwili poprzez usunięcie Konta Użytkownika w Aplikacji. OpenApp potwierdza usunięcie Konta Użytkownika i rozwiązanie Umowy w wiadomości e-mail.
  • OpenApp może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
  • OpenApp wypowiada Umowę na piśmie lub na innym trwałym nośniku informacji (w szczególności w formie elektronicznej) ze wskazaniem powodów wypowiedzenia.
  • W przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze stron, Użytkownik jest zobowiązany do wycofania wszystkich zgromadzonych w Portfelu środków pieniężnych w celu umożliwienia OpenApp zamknięcia Portfela.
  • W przypadku braku wycofania wszystkich środków zgormadzonych w Portfelu w ciągu 48h po usunięciu Konta Użytkownika lub po upływie okresu wypowiedzenia, o którym mowa pod lit. e. powyżej, czy też najpóźniej w chwili doręczenia OpenApp oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa pod lit. a. powyżej, OpenApp przekaże środki zgromadzone w Portfelu, na odrębny, nieoprocentowany, indywidualny rachunek techniczny. W takiej sytuacji Użytkownik powinien przekazać OpenApp w formie elektronicznej, przesyłając wiadomość z adresu e-mail podanego podczas rejestracji lub w formie pisemnej, numer swojego rachunku bankowego, na który OpenApp przetransferuje pozostałe środki pieniężne.
 1. Prawa własności intelektualnej
  • Wszystkie udostępniane Użytkownikowi funkcjonalności, w tym Aplikacja oraz Portfel, w szczególności ich kompozycja, grafiki, logotypy, treści oraz ich układy stanowią przedmiot ochrony praw wyłącznych przysługujących OpenApp.
  • Wykorzystywane przez OpenApp oprogramowanie Aplikacji umożliwiających korzystanie z Aplikacji oraz jego aktualizacje wraz z kodem źródłowym stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących OpenApp.
  • W przypadku istnienia takiej funkcjonalności w ramach Aplikacji Użytkownik może pobrać udostępnione przez OpenApp materiały wyłącznie dla osobistego użytku, który nie ma charakteru komercyjnego.
  • Pobieranie lub zainstalowanie Aplikacji nie powoduje nabycia przez Użytkownika prawa własności do Aplikacji. OpenApp od chwili zainstalowania Aplikacji lub jej aktualizacji udziela Użytkownikowi nieodpłatnej, niewyłącznej, niezbywalnej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Aplikacji na urządzeniu końcowym Użytkownika, w zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania z Aplikacji i udostępnianych w jej ramach funkcjonalności. Licencja zostaje udzielona przez OpenApp wyłącznie na czas korzystania z usług świadczonych z wykorzystaniem Aplikacji.
  • Udzielana na rzecz Użytkownika licencja obejmuje następujące pola eksploatacji:
   • pobranie Aplikacji;
   • pobranie aktualizacji do Aplikacji;
   • zainstalowanie Aplikacji na urządzeniu końcowym Użytkownika;
   • korzystanie z Aplikacji na urządzeniu końcowym Użytkownika zgodnie z funkcjonalnościami Aplikacji.
  • Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań, które wykraczają poza zakres udzielonej przez OpenApp licencji. W szczególności zakazane jest:
   • podejmowanie prób dekompilacji, dezasemblacji lub innych działań zmierzających do zmiany kodu źródłowego oprogramowania Aplikacji, ingerowania w treść kodu źródłowego oraz wprowadzania jakichkolwiek zmian do Aplikacji, których zakres byłby niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
   • korzystanie z Aplikacji w sposób naruszający treść Regulaminu;
   • upoważnianie innych podmiotów do korzystania z Aplikacji;
   • oddawanie w najem, sprzedaż lub kopiowanie Aplikacji.
  • Naruszenie zasad korzystania z Aplikacji, w tym warunków udzielonej licencji, może spowodować zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Aplikacji oraz wypowiedzenie przez OpenApp Umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu, co nie wyklucza podjęcia przez OpenApp wszelkich innych działań prawnych zmierzających do wyciągnięcia względem Użytkownika konsekwencji prawnych tytułem naruszenia praw OpenApp.
 1. Postanowienia końcowe
  • Użytkownik powinien na bieżąco sprawdzać w Aplikacji prawidłowość operacji i saldo środków powiązanych z Instrumentem Płatniczym.
  • W razie zmiany danych niezbędnych do świadczenia usług w ramach Umowy i niezbędnych do dokonania prawidłowej weryfikacji Użytkownika, obejmujących: adres zamieszkania, adres e-mail, imię i nazwisko, seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość lub w przypadku utraty dokumentu stwierdzającego tożsamość, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tych sytuacjach OpenApp, na piśmie lub w formie elektronicznej. W przypadku braku takiego powiadomienia informacje przekazywane na dotychczasowy adres i zawierające dotychczasowe dane uważa się za dokonane skuteczne.
  • W okresie obowiązywania Umowy Użytkownik ma prawo żądać w każdym czasie udostępnienia postanowień Umowy oraz informacji określonych w art. 27 ustawy o usługach płatniczych, w postaci papierowej lub na trwałym nośniku informacji. Za zgodą Użytkownika informacje te mogą być dostarczone pocztą elektroniczną lub zamieszczone na stronie internetowej.
  • W okresie obowiązywania Umowy, OpenApp w każdym czasie na wniosek Użytkownika udostępni mu na adres e-mail, informacje dotyczące Instrumentu Płatniczego i wykonanych Płatności.
  • Prawem właściwym dla stosunków umownych pomiędzy Użytkownikiem a OpenApp jest prawo polskie.
  • Wszelkie spory wynikające z zawartej Umowy rozstrzygane będą przez właściwy dla OpenApp sąd powszechny.
  • Umowa zawierana jest w języku polskim. Podstawowym językiem wykorzystywanym w ramach świadczenia usług w ramach Umowy, w tym w ramach kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a OpenApp, jest język polski.

Załączniki:
– Załącznik Nr 1 – Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

Załącznik Nr 1

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od zawartej na odległość Umowy zawartej na podstawie Regulaminu Aplikacji OpenApp Pay

………………………………………………..
miejscowość, data

Imię, nazwisko Klienta: ……………………………………………………………………
Adres Klienta: ………………………………………………………………………………..
Numer telefonu/adres e-mail: ………………………………………………………….

Nazwa i siedziba: OpenApp Pay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 20, 00-850 Warszawa

Niniejsze oświadczenie należy wysłać listem poleconym na adres: OpenApp Pay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 20, 00-850 Warszawa

OŚWIADCZENIE
o odstąpieniu od zawartej na odległość Umowy na podstawie Regulaminu Aplikacji OpenApp Pay

Ja niżej podpisany/ a ………………………………………. informuję o moim odstąpieniu od zawartej w postaci elektronicznej (na odległość) w dniu ……… Umowy o świadczenie usług, w tym o Instrument Płatniczy, zawartej na podstawie Regulaminu Aplikacji OpenApp Pay.

Oświadczam, że jestem konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i umowę z OpenApp Pay sp. z o.o. zawarłem/am w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

………..……………………………………………………………
podpis Klienta składającego oświadczenie